Projekti "Uus tervis - tervisedendusmudel läbi kogukonna" käigus loodi Eestis terviseteemadega tegelevate kogukondade võrgustik, koolitatakse välja kogukondlikud tervisetoetajad ning juhendatakse koolituse läbinuid läbi viima terviseürituste tsüklit (mis kätkeb endas grupiprotsesse ja coaching’u-stiilis juhendamist) vähemalt kümnes kogukonnas, lisaks viiakse läbi uuring terviseühistute ning tervisekindlustussüsteemi täiendamise teemadel.

 

Võrgustiku loomine on vajalik mitmel eesmärgil. Esiteks annab see võimaluse projekti raames projektiga seotud inimestel omavahel suhelda ja ideid jagada. Teiseks on see oluline jagamaks infot analoogsete teemadega seotud inimeste, ametnike ja institutsioonide vahel. Hetkel sellist võrgustikku ei eksisteeri. Kolmandaks tagab tugeva võrgustiku olemasolu projekti jätkusuutlikkuse ja mentorsüsteemi toimimise (mentoriteks on nii ümarlaualiikmed, projekti eestvedajad kui tulevikus ka koolituse läbinud inimesed). Võrgustikku kuuluvad koolituse läbinud tervisetoetajad, TAI, partnerite esindajad, tervisetubade eestvedajad, sotsiaalministeeriumi esindajad, aktiivsemad terviseõhtutel osalejad, teiste kogukondade huvilised (sh potentsiaalsed tulevased tervisetoetajad teistest kogukondadest). Võrgustikku osalema kutsutakse isikuliselt kõiki neid, kelle osalemine on projekti eesmärkide saavutamiseks oluline (riiklikud institutsioonid, kohalikud teemaga seotud MTÜd), kuid samuti on  võrgustik avatud kõigile teistele soovijaile, kes leiavad, et tahaksid kogukondlikusse tervisedendusse panustada. Kõik osapooled kaasatakse võrgustikku kohe projekti alguses.

 

Koolituste läbiviimine tagab osalejatele kvaliteetse info edastamise tervisedenduse teemadel ja terviseürituste läbiviimiseks oma kogukonnas. Koolitused kestavad 3 kuud, andes peamised juhtnöörid, kuidas oma kogukonna tervisekäitumist muuta, sh on koolituse üks osa grupiprotsesside juhtimine, coaching, praktilised harjutused. Koolitused toimuvad seminaride ja töötubade vormis, lisaks teoreetilisele poolele on suur osa praktikal, grupiprotsesside läbimängimisel, aruteludel, sh õpetatakse kaasavat juhtimist. NB! Koolituste eesmärgiks ei ole koolitada professionaalseid tervishoiutöötajaid, vaid juhendajaid, toetajaid (ingl k coach), grupijuhte, kes oma tegevuse käigus ei ületa oma pädevuse piire (näiteks ei tegele diagnoosimise ja ravimisega). Coaching on eraldiseisev, tunnustatud ja kogukondlikes grupiprotsessides laialdast kasutust leidnud metoodika, millest on täpsemalt võimalik lugeda http://www.coachfederation.org/.  Coaching on protsess, kus kaardistatakse inimese elu hetkeolukord – töö, suhted, tervis. Uuritakse ja tehakse selgeks, millised on elu takistused, väljakutsed ja valitakse parim suund ja tegevusplaan, peegeldatakse tekkinud probleeme, arutletakse nende üle.

 

Piirkondlike/kogukondlike terviseürituste toimumine on käesoleva projekti raames määrava tähtsusega. Maapiirkondade inimeste tervisekäitumine ei ole hea ja reaalne võimalus seda muuta on läbi konkreetsete nõustamiste, ettepanekute, soovituste piirkonnas kohapeal. Kogukondlikud üritused on reaalne võimalus sihtrühmale anda juhtnööre ja nõuandeid elulähedaselt, läbi oma kogukonna inimeste. Terviseõhtute eesmärgiks on jagada kogukondades tervisetoetajate vahendusel lihtsaid ja praktilisi soovitusi, kuidas kodustes tingimustes tervislikult toituda, kuidas ja millist füüsilist aktiivsust arendada, kuidas toime tulla lihtsamate psühholoogiliste probleemidega (ülemäärane stress) jne. Terviseõhtutel kasutatakse erinevaid grupijuhtimise tehnikaid, praktilisi protsesse ja coaching’ut, teisisõnu pole tegemist passiivsete loengutega, vaid kaasavate tehnikatega, kus igal üritusel on osa jagamisel ja tervisenõustaja poolsel juhendamisel.

Ühele terviseõhtule igas kogukonnas kutsutakse esinema külalislektor, kelleks on vastava hariduse ja tunnustusega erinevad asjatundjad. Terviseõhtud on osalejatele tasuta. Tervisetoetajad korraldavad üritusi vabatahtlikkuse korras ning ruumid saadakse tasuta KOV või teiste institutsioonide (koolid, rahvamajad) käest. Eeldus, et üritused korraldatakse tasuta põhineb võimalike tervisetoetajate esmasel tagasisidel, mida on uurinud projekti partner Kodukant – kogukonnas toimuvad mitmed ettevõtmised vabatahtlikkuse alusel ning käesolev projekt ei erine neist. Käesoleva projekti raames pakutakse juba olemasolevale kooskäimise traditsioonile sisu, uusi ideid ja kasulikke lahendusi.

 

Uuringu läbiviimine on oluline selgitamaks inimeste motivatsiooni võtta vastutus oma tervise eest enda kätte, valmisolekut muuta seeläbi ka oma tervisekäitumist läbi alternatiivse kindlustussüsteemi loomise. Me eeldame, et vastavate teadmiste ja valmiduse olemasolu korral on inimesed valmis oma eluviise muutma, aga küsimuseks on, kas kogukond on valmis ühiselt looma oma liikmete tervisedenduseks paremaid tingimusi ning kas riigi või omavalitsuse poolne tugi aitaks jõuda reaalselt paranenud terviseni. Neile küsimustele soovimegi saada vastused nii tervisetoetajate kui terviseüritustel osalenute käest. Vastuste analüüsi järel koostame soovitused nii kogukondadele kui riigi ja omavalitsuse institutsioonidele, kuidas tervisedendust läbi kogukondade tõhusalt ellu viia.

 

Projekti meeskond otsustas uuringu teha projekti viimases etapis. Põhjuseks on see, et kuna tegemist on täiesti uudse lähenemisega ja esimese omalaadse kogukonnakeskse tervisedenduse projektiga, siis ei ole mõistlik inimeste käest uurida infot teemadel, mille kohta puuduvad neil igasugused kogemused (kuna taolist kogukonnapõhist coaching’u  süsteemile tuginevat projekti pole varem tehtud). Projekti lõpus on võimalik aga saada sisuline, kvalitatiivne tagasiside.